Beleidsplan

1. Inleiding

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode 2021 – 2023.

1.1. Doelstelling

De Stichting Care For Girls Foundation wil kansarme meisjes in India een gerichte toekomst bieden door middel van scholing en persoonlijke ontwikkeling met als doel de armoedespiraal van kansarme meisjes te doorbreken, uithuwelijking te voorkomen en een positieve inbreng te hebben in de gemeenschap. Een scholingstraject omvat basisopleiding en beroepsopleiding. Dit maakt het mogelijk dat meisjes gericht een baan/ beroep kunnen kiezen.

1.2 Stichting Care For Girls Foundation

In 2015 richtte Margreeth Kuipers de Stichting Sits for Care op om concreet verbetering aan te brengen in de uitzichtloze situatie van meisjes uit de sloppenwijken van Gurgaon, dit ongeacht kaste of religie. Dankzij de stichting krijgen meisjes onderwijs en daarmee letterlijk een toekomst. Op 24-08-2020 is de naam van de Stichting veranderd in Stichting Care For Girls  Foundation, omdat dit beter weergeeft waar de stichting voor staat. Care for girls in de ruimste zin van het woord: meer dan scholing alleen. We werken ook aan medische zorg, ondersteuning bij het verkrijgen van de nodige papieren (geboorteakte), schooluniformen, leren omgaan met zakgeld, zorg voor anderen en sociale vaardigheden.

De meisjes worden tijdens het scholingstraject  intensief begeleid door Margreeth Kuipers. Naast onderwijs is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, verzorging en hygiëne. Ook de ouders worden actief bij de scholen en de toekomst van hun dochter betrokken. Zij moeten zich committeren om hun dochter de kans te geven de lessen te volgen. Niet uithuwelijken is een voorwaarde.

Voor het volgen van een beroepsopleiding krijgen meisjes een studiefinanciering waarvan ze een gedeelte terug moeten betalen aan de Stichting, zodat andere meisjes uit de gemeenschap via de Stichting weer een opleidingstraject kunnen volgen.

1.3 Historische achtergrond

In 2012 ontmoette Margreeth Kuipers de Ayurvedische arts Nistha, die iedere zondag de sloppenwijken van Gurgaon bezocht om daar gratis medische hulp te geven aan vrouwen en kinderen. Met haar achtergrond als verpleegkundige ging Margreeth een aantal zondagen met Nishta mee. Zij zag enorme armoede en de trieste situatie waarin vrouwen al generaties zaten: uithuwelijking, misbruik en uitbuiting. Ze zag ook dat onderwijs voor meisjes de enige manier was om deze cirkel te doorbreken, maar dat dit zonder hulp van buitenaf niet mogelijk was.

Ook al heeft iedereen in India sinds 2009 recht op gratis onderwijs, de realiteit is anders. In de armste gebieden zijn te weinig scholen. De scholen zijn vaak niet veilig en in de praktijk zijn de scholen niet gratis, omdat voor zaken als uniformen en materialen moet worden betaald. Dat geld is er niet. Meisjes zijn het meest achtergesteld, terwijl juist meisjes het verschil kunnen maken, als ze de kans krijgen naar school te gaan. Als meisjes na een opleiding een goede baan krijgen is de armoedespiraal van generaties vrouwen daarmee doorbroken. Daarnaast kunnen meisjes hun zusjes én broertje(s) iets leren. Dat is geen ondergeschikte rol van een meisje en daarmee een cultuuromslag in de sloppenwijken. Zo heeft onderwijs aan meisjes een positieve invloed op de positie van de vrouw in de omgeving van het meisje.

1.4 Waarom projecten in Gurgaon/ Delhi

Gurgaon is een van de grootste satellietsteden van Delhi. Hier ontdekte Margreeth de uitzichtloze situatie van meisjes en vrouwen die geen onderwijs kunnen volgen. Margreeth is inmiddels goed ingevoerd en vertrouwd met de lokale cultuur en tradities. Zij kent de mensen, de buurten, de omstandigheden en de scholen waarmee we ons als Stichting voor langere tijd en op meerdere vlakken verbinden. In Gurgaon is in de afgelopen jaren een goed en betrouwbaar netwerk opgebouwd met ouders, scholen en plaatselijke instanties en contactpersonen.

2 Visie en missie

2.1 Visie

De Stichting Care For Girls Foundation vindt dat meisjes in de allerarmste gebieden ook recht hebben op onderwijs op veilige scholen. Wij vinden dat meisjes niet uitgehuwelijkt mogen worden. Wij vinden dat juist meisjes het verschil kunnen maken als ze de kans krijgen naar school te gaan. Scholing van kansarme meisjes heeft in onze visie een positief effect op de hele gemeenschap in het algemeen en de positie van de vrouw in het bijzonder.

2.2. Missie

Onze missie is om kansarme meisjes in India een gerichte toekomst te bieden door middel van scholing, educatie en persoonlijke ontwikkeling en daarmee de armoedespiraal van generaties vrouwen te doorbreken.

3. Ambities

Op dit moment ondersteunt de Stichting 35 meisjes. In de komende drie jaar willen we dit uitbreiden naar 40 meisjes. De Stichting wil zich de komende jaren vooral inzetten om meisjes na hun basisopleiding een vervolgopleiding te geven. Ook wil de Stichting de komende jaren het aantal studierichtingen waar de meisjes uit kunnen kiezen uitbreiden.

De stichting wil niet meer dan 40 meisjes onderwijs bieden om persoonlijk contact met de meisjes te kunnen blijven onderhouden. Persoonlijk contact is essentieel vanwege omgeving en cultuur. Margreeth voert wekelijks noodzakelijke gesprekken met de meisjes, ouders en instanties.

3.1 Projecten en samenwerkingsverbanden

Met deze scholingsinstituten hebben wij een samenwerkingsverband:

 • Literacy India School, basisopleiding
 • St. Soldier School, basisopleiding
 • Rotary Public School, basisopleiding
 • YUVA Healthcare, Vervolgopleiding (Studierichtingen: Healthcare, Hospitality, Banking),

De verschillen per school betreffen het niveau, lesmateriaal en vakkenkeuze. De achtergrond, het onderwijsniveau en de beroepskeuze van de meisjes bepalen welke school voor hen het best geschikt is.

De Literacy India School is opgericht door een aantal vrijwilligers. Deze school is bestemd voor kinderen uit de laagste kasten. De lessen zijn in het Hindi. De school is niet door de overheid erkend en daarom is met dit einddiploma geen doorstroming mogelijk naar een HBO-opleiding of Universiteit. Meisjes met goede schoolresultaten gaan daarom voor de klassen 11 en 12 naar een andere school die wel door de overheid is erkend om doorstroming naar HBO/Universiteit mogelijk te maken.

De St. Soldier school en de Rotary Public School zijn beide erkende scholen. De studieboeken en leerstof zijn hetzelfde, maar de Rotary Public School staat vele malen beter aangeschreven. De lessen worden op beide scholen gegeven in het Engels.

De Rotary Public School geeft 50% korting aan een beperkt aantal kinderen die aangemeld worden via andere scholen of stichtingen zoals de Stichting Care For Girls Foundation. Normaal is het schoolgeld meer dan €1500 per jaar. Alleen kinderen van ouders met een behoorlijk goed inkomen komen op deze school. 1x per jaar krijgt een student uit de laagste kaste een gratis leerstoel voor 12 jaren lang.

De schoolgelden gaan rechtstreeks naar de scholen om te waarborgen dat het geld uitsluitend voor onderwijs wordt aangewend. De scholen leggen schriftelijk verantwoording af over de besteding. Verschillende meisjes hebben via de Stichting Care For Girls Foundation een eigen bankrekening gekregen met een klein budget voor de aanschaf van incidentele schoolmiddelen of uitstapjes. Zo leren ze met geld omgaan.

Bijles: op de Literacy India School worden de lessen in Hindi gegeven. Op andere scholen zijn de lessen in het Engels. Dat zorgt voor achterstanden. Daarom werken we met een aantal huiswerkinstituten, zo mogelijk in de buurt bij het huis van de meisjes.

In 2020 is een samenwerking opgestart in India met organisatie Mensa (mensaprojectdhruv.in). Zij maken gebruik van door ons gecreëerde mogelijkheden om leerlingen op YUVA Healthcare te plaatsen. Vice versa profiteren de meisjes van de Stichting Care For Girls Foundation van het mentorprogramma van Mensa. Voorzitter van deze Stichting is Bjorn Liljeqvist.  Contactpersoon voor de Stichting Care for Girls Foundation is Mr.Kishore Asthana President@mensaprojectdhruv.in

3.2 Inbreng Stichting Care For Girls Foundation

Care For Girls Foundation zorgt voor:

 • Bekostiging van onderwijs
 • Begeleiding van het opleidingstraject van de meisjes die deel uitmaken van het onderwijsprogramma
 • Buitenschoolse begeleiding/bijles als er sprake is van leerachterstand.
 • Jaarlijkse medische controle en hulp bij zorgvraag
 • Gezondheidsvoorlichting en preventie.
 • Voorlichting gericht op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vaardigheden.

3.3. Begeleiding

Vanuit Nederland is er wekelijks telefooncontact met de meisjes. Margreeth Kuipers bezoekt Gurgaon/ Delhi 2 x per jaar. De bezoeken worden goed voorbereid want er moet altijd ontzettend veel in korte tijd gedaan worden, zoals:

 • Bezoek aan  de meisjes en hun familie in de sloppenwijken
 • Bezoek aan alle scholen en bespreking van de samenwerking en de voortgang
 • Resultaten van elke leerling controleren
 • De juiste besteding van schoolgelden controleren (de scholen rapporteren dit schriftelijk)
 • Begeleiden van dokters of tandartsbezoek en verzorgen middelen voor persoonlijke hygiëne
 • Regelen van praktische zaken zoals een bankrekening, officiële documenten (geboorteakte), schoolbenodigdheden, warme jassen, truien, schoenen etc.
 • Gesprekken met ouders
 • Knelpunten bespreken en oplossen en vooral, de meisjes bemoedigen en motiveren
 • Onderzoeken mogelijke nieuwe samenwerkingsverbanden.

 3.4. Projectvoortgang en verantwoording

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website.

De Scholen rapporteren aan de Stichting met rapporten, studieresultaten en financiële verantwoording van de schooluitgaven.

In verband met de privacy van de meisjes worden de schoolrapportages niet integraal gepubliceerd op onze website. Wij vertellen op onze website wel hoe het gaat met de meisjes in zijn algemeenheid en welke plannen wij realiseren.

Iedere  sponsor krijgt een persoonlijke bedankbrief en ontvangt (minimaal) 1 x per jaar een actuele foto van het meisje dat ze sponsoren met beschrijving.

3.5. Fondsenwerving

De stichting is volledig afhankelijk van sponsors en donateurs. Voor het verkrijgen van de benodigde gelden zullen wij:

 • Onderwijsprojecten in India onderhouden en nieuwe projecten opzetten
 • Uitzoeken van goede scholing en zorg voor, alsmede de plaatsing  aldaar van betrokken kansarme meisjes
 • Nauw contact blijven onderhouden met de meisjes, hun familieleden, onderwijspersoneel en anderen die betrokken zijn bij de projecten
 • Naamsbekendheid en belangstelling voor de stichting vergroten door internetmarketing: website en social media optimaal in te zetten
 • Banden met bestaande donateurs versterken en actief op zoek gaan naar nieuwe donateurs en sponsors, zowel particulieren als bedrijven.
 • Sponsors jaarlijks informeren met foto en voortgang.
 • Lezingen geven voor business en netwerkclubs, zoals de Rotaryclub
 • Lezingen geven op scholen en samenwerking met scholen (bewustwordings acties)
 • Speciale acties van individuen of bedrijven voeren (bijvoorbeeld een veiling)
 • Sponsorovereenkomsten afsluiten met bedrijven, waarbij wij bijvoorbeeld de naam van de sponsors op onze website vermelden in ruil voor een vast jaarbedrag.
 • ANBI-status aanvragen in 2021.

4. SWOT-analyse: kansen en bedreigingen

4.1 Kansen

Het sterke punt van onze stichting bij het realiseren van onze doelstelling is dat er in de afgelopen jaren een enorm goed  contact is opgebouwd tussen Margreeth Kuipers en de lokale bevolking en overheden.

Door scholing worden meisjes niet meer op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, hun zelfvertrouwen groeit en hun ontwikkelingen hebben een positieve weerslag op de gemeenschap waar ze wonen. De lokale bevolking gaat anders denken over emancipatie en de positie van de vrouw.

4.2 Bedreigingen

Als we een meisje helpen via de Stichting is dit een meerjarenplan. Dit omvat een compleet traject van de eerste schooldag  tot en met het einddiploma beroepsopleiding. Daarvoor is een meerjarige constante inkomstenstroom nodig. Dat is een uitdaging, omdat wij volledig afhankelijk zijn van sponsoring en donaties. Mensen willen vaak wel een eenmalige donatie geven, maar vaste jaardonaties van meer jaren achtereen voelen mensen vaak als een (te) grote verplichting.

De uitvoering ligt nu voor 100% bij één persoon: Margreeth Kuipers.  Wij willen de komende drie jaar op zoek gaan naar iemand die met haar mee kan draaien en 1 x per jaar een reis naar India mee kan maken om meisjes en scholen te bezoeken. Wij denken hiermee de continuïteit van de Stichting goed te kunnen waarborgen.

5. Strategisch stappenplan

Welke stappen denken wij de komende drie jaar te zetten?

Voorzitter Margreeth Kuipers zal in de komende drie jaar meerdere keren naar India reizen om persoonlijk contact met de meisjes en hun gezinnen te onderhouden. Ze ondersteunt hierbij ter plekke de meisjes bij medische verzorging, het invullen van formulieren en wat nog meer nodig is. Tijdens deze reizen regelt en checkt ze ook de bestaande samenwerking met de scholingsinstituten en onderzoekt ze mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden.

Alle bestuursleden zullen hun netwerk optimaal inzetten om de Stichting breder onder de aandacht te brengen.

De komende jaren zullen wij de naamsbekendheid van de Stichting vergroten en sponsors en donateurs aantrekken door optimale inzet van social media, internetmarketing en speciale acties.

De focus ligt de komende jaren op vervolgopleidingen. We zullen onderzoeken welke praktijkopleidingen we meisjes kunnen bieden die geen hogere vervolgopleiding kunnen volgen. Voorts gaan we onderzoeken of meer studierichtingen mogelijk zijn dan we nu bieden.

We zullen de studiefinanciering de komende drie jaar vaste vorm geven.

6. Bestuurlijke zaken

De Stichting Care For Girls Foundation is een kleine, transparante en slagvaardige stichting met een professioneel team.

6.1 Organisatiestructuur

De organisatie van de Stichting Care For Girls Foundation wordt gevormd door het bestuur en twee beleidsmedewerkers.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Voorzitter: Margreeth Kuipers
Secretaris: Robin Peereboom
Penningmeester: Rob Adding

Beleidsmedewerkers:
Jan Meinema (Financiën)

Het bestuur komt 2x per jaar voor vergadering bijeen of zo vaak als nodig is.

Belangrijkste taken van het team van bestuur en beleidsmedewerkers:

 • Het dagelijks (telefonisch) bereikbaar zijn.
 • Verzorgen van de boekhouding en administratie.
 • Bevordering en bewaking voortgang projecten in India en tijdige verslaglegging.
 • Verzorgen van verslaglegging aan donoren.
 • Marketing en communicatie.
 • Contacten onderhouden met het netwerk in Nederland en India.
 • Verbreden netwerk
 • Sociale media actief inzetten

6.2 Vergoeding

De leden van het bestuur en de beleidsmedewerkers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden betaald.

6.3 Overheadkosten

De overheadkosten bestaan uit kosten voor de website (domeinregistratie en webhosting) en  software ten behoeve van de administratie van de Stichting.

7 .Financiëleverantwoording

Het bestuur stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van de Stichting en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de begroting. Zo legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd.

De financiële administratie geeft het bestuur permanent inzicht in de actuele stand van zaken.

7.1 Begroting

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, die wordt vastgesteld in de bestuursvergadering.

7.2 Boekjaar en jaarrekening

Aan het einde van ieder boekjaar (= kalenderjaar van 1 januari tot 31 december) stelt de administrateur de jaarstukken op bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en dechargeert de penningmeester.
Middels de jaarrekening en het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af aan de huidige en toekomstige donateurs en sponsoren over het gevoerde beleid. De jaarrekening wordt opgesteld conform de richtlijn fondsenwervende instellingen (RJ-650) en wordt vastgesteld in de bestuursvergadering.

7.3 Jaarverslag

Het bestuur stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de begroting. Het jaarverslag wordt op onze website gepubliceerd.

7.4 Financiële middelen

De financiële middelen van de stichting worden beheerd door het bestuur. De uitvoering ligt voornamelijk bij de voorzitter en de administrateur. Bij de Rabobank heeft de stichting een betaalrekening nr. NL 55 RABO 0175 2741 85.

De ontvangen middelen worden uitsluitend aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting.

Om verder te groeien zal moeten worden geïnvesteerd in promotie en voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening en ontwikkeling van de organisatie.

7.5 Financiële verantwoording

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in het financieel jaarverslag. De financiële stukken worden opgesteld door administrateur Jan Meinema.

Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website.

7.6 Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting laat de met de activiteiten behaalde baten maximaal ten goede komen aan haar doelstellingen.

7.7 Begroting 2021 – 2023.

 

 

Toelichting op de begroting:

 1. Opbrengsten:
 2. 6 donateurs met maandelijkse donatie
 3. 25 donateurs met jaarlijkse donatie
 4. (boekjaar 2020)  8 incidentele donateurs
 5. Toevoeging vanuit resultaat Stichting Sits for Women.
 6. Inkomsten via presentaties en speciale acties.
 • Uitgaven:
 • 11 leerlingen á € 180,- per schooljaar Literacy India School
 • 9 leerlingen á € 755,- per schooljaar Rotary School
 • 9 leerlingen á € 355,- per schooljaar St. Soldier School
 • 6 leerlingen á € 175,- per schooljaar YUVA Healthcare*
 • Huur van boeken en andere materialen
 • Huur van 2 flats ten behoeve van 6 meisjes. Kosten € 80 per maand, per flat. **
 • Bijles voor 13 leerlingen à  € 5 per meisje ***
 • Medische kosten: tandarts, dokter, oogarts, medicijnen, brillen, voorlichting
 • Incidentele uitgaven. Door corona was deze post in 2020 tamelijk hoog. De meisjes moesten de lessen online  volgen. Hiervoor is door de Stichting een smartphone verstrekt en financiële ondersteuning gegeven in verband met penibele thuissituaties.

*Dankzij sponsoring van YUVA Healthcare zijn de kosten voor de zes meisjes € 175 per meisjes per schooljaar voor de jaren 2021, 2022, 2023. Het normale schoolgeld is €1000.

**Huur appartementen: vanwege de te grote afstand tussen huis en universiteit is zijn twee flats gehuurd. De flats zijn gehuurd voor 7 meisjes en 1 ouder. 6 meisjes van de Stichting en 1 meisje via de Stichting Mensa. Huur gaat in op het moment dat de opleiding daadwerkelijk begint.

***Bijles. Veel meisjes hebben een enorme achterstand, waardoor bijles absolute noodzaak is.

8. Slot

Kernwaarden

De kernwaarden van de Stichting Care For Girls Foundation zijn: transparantie, ambitie, emancipatie en respect.

Transparantie

De Stichting Care For Girls Foundation is een transparante organisatie: ‘we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen’. We kunnen helder uitleggen wat we doen en hoe we denken dat deze activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen op het niveau van de meisjes. De Stichting Care For Girls Foundation werkt aan een cultuur waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt voor de eigen bijdrage aan het proces.

Ambitie

De Stichting Care For Girls Foundation wil een uitdagende leeromgeving bieden aan de  meisjes. Wij doen ons uiterste best om aan hen optimale kansen voor leren en ontwikkelen te bieden. Goed basisonderwijs is de eerste stap in het terugdringen van sociaal-economische achterstanden en uithuwelijking van jonge meisjes.

Emancipatie

Door juist de meisjes onderwijs te bieden is dat een eerste stap om emancipatie te ontwikkelen en de positie van de vrouwen in India te verbeteren.

Respect

Wij hebben respect voor de lokale omstandigheden en samenwerking met lokale bestuurders en schoolhoofden. Wij respecteren onze donateurs en de mensen waar wij mee samen werken.

Bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog.

Menu