Staat van baten en lasten over 2019

Care For Girls (vh sitsforcare)
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Rekening Rekening
2019 2018
Baten
Giften en andere incidentele opbrengsten 13.923 12.838
Lasten
Kosten Rotary Public School 4.236 4.876
Kosten Literacy School India 4.925 4.304
Kosten  Yuva Healthcare 214
Representatiekosten 210
Algemene kosten 168 1.074
Overige kosten Girls & Women 2.048 347
Som der bedrijfslasten 11.377 11.025
Bedrijfsresultaat 2.546 1.813
Netto resultaat 2.546 1.813
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019
Het bestuur stelt voor het resultaat 2019 van positief € 2.546,-  als volgt te verwerken:
Algemene reserve
Toevoegen aan vermogen Stichting. 2.546
Totaal 2.546
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt
Menu